Wie zijn wij? Onze website is: https://www.stripstars.nl/ Privacy Verklaring Stripstars

Stripstars gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, hierna te noemen “Stripstars” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers.

Stripstars verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Stripstars u over de manier waarop Stripstars uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt.

Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Stripstars worden aangeboden op Stripstars.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan Persoonlijk Stripstars verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van Stripstars, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring.

Artikel 2 Doorgifte aan derden 1. Stripstars geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: a) De doorgifte geschiedt aan een door Stripstars voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Stripstars een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; b) Stripstars op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens 1. Stripstars maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Stripstars ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info.stripstars@gmail.com.

Artikel 5 Cookies 1. Het is mogelijk dat Stripstars tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op Stripstars werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Stripstars 1. Stripstars heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Stripstars verwerkt ten behoeve van Stripstars. Stripstars accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn 1. Stripstars bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan Stripstars, tenzij Stripstars op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring 1. Stripstars behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via Stripstars bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van Stripstars gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en Stripstars in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 21-07-2018.